infoblokk szechenyi 2020

 

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott közzétételre kötelezett szervként a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház e törvény 37. § (1) bekezdésében felsorolt listákat a törvény mellékletében meghatározott adatokkal az alábbiak szerint teszi hozzáférhetővé.

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőségeink

1.2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra

Az Intézmény székhelyének és telephelyének viszonya és feladatai

 

1.3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Munkatársaink

1.4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati munkatárs, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Munkatársaink

Ügyfélfogadási idő

1.5

Testületi szerv adatok

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

1.6

Irányított szervek

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

1.7

Gazdasági társaságok

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

1.8

Közalapítványok

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

1.9

Alapított szervek

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

1.10

Lapok

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

1.11

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek adatai

Fenntartó adatai

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

SZMSZ

2.2

Országos hatáskörű szervek tevékenységéről szóló tájékoztató

Nem releváns

2.3

Helyi önkormányzatok feladatai

Nem releváns

2.4

A hatósági ügyek intézésének rendje

Nem releváns

2.5

Közszolgáltatások

Nem releváns

2.6

A közfeladatot ellátó szerv általi nyilvántartások

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.7

Nyilvános kiadványok

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.8

Testületi szerv döntéshozatal, ülések

Nem releváns

2.9

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

2.10

Hirdetmények, közlemények

Hivatkozás

2.11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk


A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Szabályzatok

2.14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztika

2.15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Statisztika

2.16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.19

Közadat újrahasznosítás tájékoztatás

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.20

Közadat újrahasznosítás szerződéses feltételek

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.21

Közadat újrahasznosítás díjszabás

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.22

Közadat újrahasznosítás jogorvoslat

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.23

Közadat újrahasznosítási szerződések

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.24

Közadat digitalizálási megállapodások

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.25

Közadatra vonatkozó szervezeti szabályozók

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE

3.1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Költségvetések

- Költségvetési beszámolók

 

3.2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Személyi juttatások 2022

3.3

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

3.4.

5 M Ft feletti szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

3.5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

3.6

Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

3.7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

3.8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

 Jogszabályi háttér

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény